UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015
Cập nhật lúc: 08:38 AM ngày 21/01/2015
Sáng ngày 09/01/2015, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Hoằng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Lê Thị Thìn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Lãnh đạo HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối các doanh nghiệp tỉnh; Phòng TM & CN Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nghiệp trẻ, Hiệp hội Doanh nhân nữ.

Hội nghị đã nghe các báo cáo: Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm 2015; các giải pháp cụ thể đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của các doanh nghiệp đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ nguồn vốn NSNN, TPCP; các giải pháp đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, đảm bảo ổn định chính trị phục vụ đại hội Đảng các cấp và một số báo cáo quan trọng khác.

Quang cảnh Hội nghị

 

Theo đó, để cụ thể hoá những nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 01/01/2015 của Tỉnh uỷ và Nghị quyết số 112/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015, phấn đấu đạt kết quả cao nhất mục tiêu kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, kế hoạch đưa ra 09 nhóm giải pháp để thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động như: tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tại chuyển biến tích cực về cơ cấu và chất lượng tăng trưởng; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để xúc tiến đầu tư, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển; tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh trong năm 2015 và một số dự án lớn về hạ tầng để đáp ứng yêu cầu phát triển; tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, nuôi dưỡng và khai thác hiệu quả các nguồn thu, giảm nợ đọng, thất thu thuế, điều hành chi ngân sách theo kế hoạch, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và xây dựng các chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất với dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện NQ của Chính phủ, NQ của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2015, đồng thời tập trung vào giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp như: xây dựng đề án vị trí việc làm của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ; dựng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng cụ thể, sâu sát thực tế... Các ngành cũng đưa ra các giải pháp cụ thể để xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách hiệu quả, thực hiện triệt để tiết kiệm chi tiêu, rà soát các khoản phí và lệ phí; đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng giống trong nông nghiệp; nâng cao chất lượng giáo dục, đưa giáo dục tỉnh nhà đi vào dạy và học thực chất; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hoằng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị về xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh, cần bám sát tư tưởng chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh  về kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh trong năm 2015. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc tại địa phương, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu vào kế hoạch hành động, đồng thời nhấn mạnh, năm 2015 tiếp tục là năm đổi mới và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các cấp. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tranh thủ tốt thời cơ thuận lợi, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, theo chức năng nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động của UBND tỉnh, trong đó tập trung vào các giái pháp sau: về các cơ chế, chính sách và quy hoạch, cần tiếp tục rà soát theo hướng giảm bớt những chính sách, quy hoạch không khả thi, ưu tiên những chính sách gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, quy hoạch phục vụ sản xuất, thiết thực cho Doanh nghiệp. Tập trung tháo gỡ khó khăn những vấn đề cụ thể, thực chất cho sản xuất kinh doanh như: chủ trương đầu tư, giải phóng mặt bằng, chấp thuận địa điểm,... Tập trung kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư; hàng tháng có giao ban về tiến độ thực hiện của các dự án trọng điểm; đồng thời tiếp tục đổi mới xúc tiến đầu tư, đặc biệt là việc kết nối các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiến hành các thủ tục đầu tư. Quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân như vấn đề an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, giải quyết việc làm cho sinh viên mới ra trường... Việc giải quyết những bức xúc cần có phương pháp, đề án cụ thể. Các ngành, các cấp cần chủ động, thường xuyên xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo một cách quyết liệt, có hiệu quả. Tổ chức đánh giá chính xác chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị, thủ trưởng đơn vị và cá nhân thuộc đơn vị theo các tiêu chí cụ thể. Tăng cường công khai, minh bạch trong chỉ đạo điều hành, đổi mới trong công tác hội họp. Tiếp tục siết chặt kỷ cương, tăng cường kiểm tra về quản lý đất đai, xây dựng...

Về những nhiệm vụ trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành công tác tổng kết; chuẩn bị các điều kiện tốt cho sản xuất vụ chiêm xuân; đảm bảo các điều kiện cho nhân dân trong tỉnh đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm./.

Theo Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing