1. Giới thiệu

- Dịch vụ Tin nhắn thương hiệu (SMS Brandname) là dịch vụ cho phép khách hàng là các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, các tổ chức… có thể gửi tin nhắn SMS đến các thuê bao di động với tin gửi hiển thị trên máy di động của thuê bao là tên định danh (Brandname) do khách hàng chọn.

- Tên định danh (Brandname) là chuỗi ký tự bao gồm các chữ cái, chữ số, ký hiệu có độ dài không vượt quá 11 ký tự và không bao gồm các ký hiệu, dấu đặc biệt.

2. Phân loại tin nhắn SMS Brandname

- Tin nhắn Chăm sóc khách hàng (SMS CSKH): Tin nhắn SMS CSKH là tin nhắn của nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ… gửi cho khách hàng của mình với nội dung tin nhắn là thông tin chăm sóc khách hàng.

- Tin nhắn Quảng cáo (SMS QC): Tin nhắn SMS QC là tin nhắn quảng cáo, tiếp thị cho phép các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ… gửi thông tin quảng bá cho nhãn hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ của mình cho thuê bao di động.

- Tin nhắn Điều hành (SMS ĐH): Tin nhắn SMS ĐH là dịch vụ cung cấp cho các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, các tổ chức… nhằm gửi tin nhắn thông báo, điều hành đến các cán bộ trong đơn vị.