ĐIỂM ỦY QUYỀN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THUÊ BAO
Đơn vị: 
Chi tiếtĐiểm ủy quyền
Điểm Ủy quyền ĐKTT thuê bao Thành Phố Thanh Hóa
Điểm Ủy quyền ĐKTT thuê bao huyện Đông Sơn
Điểm Ủy quyền ĐKTT thuê bao huyện Quảng Xương
Điểm Ủy quyền ĐKTT thuê bao Thị xã Bỉm Sơn
Điểm Ủy quyền ĐKTT thuê bao huyện Hậu Lộc
Điểm Ủy quyền ĐKTT thuê bao huyện Hoằng Hóa
Điểm Ủy quyền ĐKTT thuê bao huyện Lang Chánh
Điểm Ủy quyền ĐKTT thuê bao huyện Nga Sơn
Điểm Ủy quyền ĐKTT thuê bao huyện Ngọc Lặc
Điểm Ủy quyền ĐKTT thuê bao huyện Như Thanh
Điểm Ủy quyền ĐKTT thuê bao huyện Như Xuân
Điểm Ủy quyền ĐKTT thuê bao huyện Nông Cống
Điểm ủy quyền ĐKTT thuê bao huyện Triệu Sơn
Điểm Ủy quyền ĐKTT thuê bao huyện Thạch Thành
Điểm Ủy quyền ĐKTT thuê bao huyện Thiệu Hóa
Điểm Ủy quyền ĐKTT thuê bao huyện Thọ Xuân
Điểm Ủy quyền ĐKTT thuê bao huyện Thường Xuân
Điểm uỷ quyền ĐKTT thuê bao huyện Tĩnh Gia
Điểm ủy quyền ĐKTT thuê bao huyện Vĩnh Lộc
Điểm Ủy quyền ĐKTT thuê bao huyện Yên Định
Điểm Ủy quyền ĐKTT thuê bao huyện Quan Sơn
Điểm Ủy quyền ĐKTT thuê bao huyện Quan Hóa
Điểm Ủy quyền ĐKTT thuê bao huyện Mường Lát